බංගලාදේශයේ ඩකා නුවර හජ්ජි උත්සවයට සතුන් විශාල ගනනක් මරා සෑදුනු රුධිර ගංගාවක් - 2016 (සංවේදී දර්ශන සහිතයි)

Share : Facebook Tweet Google+
.