ඉන්දුනීසියාවේ වේගවත් ව ජලය බැස යන කානුවක සිරවුන ළමයෙක්

Share : Facebook Tweet Google+
.