විහිළුවක් - අන්ධ මිනිසා සෝපානයෙන් වැටෙනවා!

Share : Facebook Tweet Google+
.