ගුවන්යානයක් ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවකදී ලග සිටිය කෙල්ලෙකුට සිදු වූ දේ

Share : Facebook Tweet Google+
.