මුළුතැන්ගෙට සරිලන 2016 යේ නව මෙවලම් 10ක්01: Slice & Catch : http://amzn.to/2dCnqfE
02: Pineapple Slicer : http://amzn.to/2d3ZtYq
03 Rotary peeler : http://amzn.to/2dnTiiG
04: Citrus Spray : http://amzn.to/2dDlCj1
05: Spiral Slicer : http://amzn.to/2dcaR82
06: 3-in-1 Avocado Tool : http://amzn.to/2dW96cl
07: Folding Scale : http://amzn.to/2dW7Ztk
08: Food Huggers : http://amzn.to/2dOAI72
09: Corn Stripper : http://amzn.to/2dBaIeE
10: 8 in 1 Bottle : http://amzn.to/2dOBKjv
Share : Facebook Tweet Google+
.