පැරණි සිම් කාඩ් එකකින් 32Gb Memory Card එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය

Share : Facebook Tweet Google+
.