ගෙඩි විශේෂයක් ඔළුවෙන් ගසා කුඩු කර වාර්තාවක් තැබූ පකිස්ථාන පුද්ගලයෙක්

Share : Facebook Tweet Google+
.