පැරණි Nokia 3310 දුරකථනය හා නව Nokia 3310 දුරකථනය සංසන්දනය කරන වීඩියෝවක්

නව Nokia 3310 ගැන වැඩි විස්තර මෙතනින් කියවන්න. http://www.aluth.com/2017/02/nokia-3310-mobile-phone-mwc-2017.html
Share : Facebook Tweet Google+
.