නිවිති කොලයක් ස්පන්දනය වෙන මිනිස් හදවතක් බවට පත්කරයි

Share : Facebook Tweet Google+
.