චීනයෙන් සැබෑ තරුණියක් වගේ හදපු රොබෝ තරුණියක්.මෙම මානවරූපී රොබෝ සුරූපිනිය නිර්මාණය කළේ චීනයේ විද්‍යා සහ තාක්ෂණ සරසවියේ රොබෝ නිර්මාණ ශිල්පී චෙන් සියෝපින් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමය ජියා ජියා ලෙස නම් මේ රොබෝ තරුණිය දකිනු ඕනෑම කෙනකු ඇය රොබෝවකු යැයි එකවර සිතෙන්නේ නැත ඇය පෙනුමින් සැබෑ තරුණියකි. ඇසිපිය හෙළීමට, කතා කිරීමට, සිහනසීමට පමණක් නොව, තරහ ගොස් මුහුණ රතු කර ගැකීමට ද ඇයට හැකිය. ප්‍රශ්න ඇසුවොත් පිළිතුරු දීමට ද පුළුවනි. මෙවැනිම රොබෝවරියක් චීනයෙන් මිට පෙරද නිර්මාණය කර ඇත.
Share : Facebook Tweet Google+
.