ඉතා වේගවත් යතුරු පැදියක්

මැලේසියාවේ Karak අධිවේගී මාර්ගයේ දී ඉතා ප්‍රබල යතුරු පැදියකින් ඉතා වේගවත් යන නිර්භීත ගමනක්.
Share : Facebook Tweet Google+
.