ගස් ගලවලා වෙන තැනක සිටවනවා දැකලා තියෙනවද

Share : Facebook Tweet Google+
.